آموزش قرآن کریم در حلقه های صالحین

آموزش سراسری قرآن کریم در حلقه های صالحین پایگاه های بسیح سراسر کشور

طرح هماهنگ و کشوری سال ۹۷ دارالقرآن الکریم بسیج وزارت نفت

 

ارسال آیین نامه و اطلاع رسانی های مربوطه از طریق اتوماسیون اداری و پایگاه های بسیج

مرحله ثبت نام طرح سراسری روخوانی قرآن کریم حوزه شرکت ملی نفت

طرح پایش، آموزش و سنجش قرانی کارکنان صنعت نفتصلوات شمار آنلاین