راهکارهای تسلط بر آیات مشابه

✅ ۱⃣ توجه به ارتباط لفظی کلمات : اولین روش توجه نمودن به ارتباطات لفظی بین کلمات و عبارات هست ، برای مثال :

🔻📖 وارزقنا وانت خیرالرازقین (۱۱۴مائده)

📝 دراین آیه ،در دوکلمه ( وارزقنا و رازقین ) ارتباط لفظی برقرار است ، از این ارتباط می توان جهت به خاطرسپردن کلمه ای آخر آیه استفاده کرد.

🔹 نمونه های دیگر : 👇

🔻📖 وارحمنا وانت خیر الراحمین (۱۰۹ مومنون)

🔖 کلمات : ارحمنا و راحمین

🔻📖 ثوابا من عندالله والله عنده حسن الثواب (۱۹۵ آل عمران)

🔖 کلمات : ثوابا و الثواب

🔻📖 وما لنا الا نتوکل علی الله وقدهدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا وعلی الله فلیتوکل المتوکلون .(ابراهیم-۱۱)

🔖 کلمات : نتوکل و فلیتوکل المتوکلون

🔻📖 من ربک طغیانا وکفرا فلا تاس علی القوم الکافرین (مائده-۶۸)

🔖 کلمات : کفرا و کافرین

🔻📖 خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم _ الم یعلموا ان الله هو یقبل التوبه عن عباده ویاخذ الصدقات ……(توبه -۱۰۳٫۱۰۴)

🔖 کلمات : خذ…صدقه و یاخذ الصدقات و همچنین : توبه و تواب

تعداد بازدید: 125 نفر


صلوات شمار آنلاین